Algemene- en leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden (afstandsverkopen) Vitalgae Holland

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Vitalgae Holland en op alle met Vitalgae Holland aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

1.3 Van het in deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Vitalgae Holland is ingestemd.

1.5 Onder “Koper” wordt iedere bezoeker verstaan van de internetsite(s) dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Vitalgae Holland in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 Vitalgae Holland behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite(s) van Vitalgae Holland en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite(s).

1.8 Vitalgae Holland is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Koper(s) tot het doen van een aanbod. Vitalgae Holland is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper(s) geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een aanbod van de potentiële Koper(s) als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite(s) en de desbetreffende data (bestelformulier) aan Vitalgae Holland via elektronische weg is verzonden en door Vitalgae Holland is ontvangen.

2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden en per e-mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mail-adres.

2.5 Koper en Vitalgae Holland komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Vitalgae Holland zullen, voor zover de wet dat toestaat, gelden als een vermoeden van bewijs.

2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail en/of social media verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Vitalgae Holland garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of ander fysiek reclamemateriaal of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Vitalgae Holland in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft verteld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Vitalgae Holland worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite(s) vermeld. Bezorging geschiedt, binnen Europa, via TNT Post, zolang niet anders aangegeven. Buiten Europa zal een andere aanbieder de bezorging verzorgen.

4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite(s) kan op de volgende manieren worden betaald:

iDEAL
PAYPAL

Vitalgae Holland kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite(s).

4.2 In het geval door Vitalgae Holland een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.3 In het geval voor een betalingswijze wordt gekozen met een credit card dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Vitalgae Holland is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

4.4. Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper zal een aanmaningsprocedure worden gestart.

4.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Vitalgae Holland, als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.6 In geval van niet-tijdige betaling is Vitalgae Holland bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden, na betaling, zo snel mogelijk afgeleverd, doorgaans door TNT Post. In beginsel streeft Vitalgae Holland ernaar om na betaling van de bestelling binnen 3 werkdagen op bijbehorend afleveradres af te leveren. Genoemde levertijden geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Vitalgae Holland kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite(s) of via haar vestigingen of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.

5.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.

6. Retourneren en herroepingsrecht
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De Koper kan het artikel retourneren en krijgt zijn/haar geld terug. Voor overeenkomsten met consument-Kopers die via de internetsite(s) tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft, zonder boete en zonder opgaaf van redenen, een herroepingsrecht uit te oefenen binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. De producten kunnen worden geretourneerd aan Vitalgae Holland, Aelbert Cuypstraat 18, 5613 GK te Eindhoven. De verzendkosten van retourneren komen voor rekening van de Koper.

6.2 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Vitalgae Holland zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument-Koper betaalde.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Vitalgae Holland is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Voor door Vitalgae Holland geleverde producten gelden de algemene garantievoorwaarden.

8.2 Vitalgae Holland is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Vitalgae Holland. Vitalgae Holland is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.3 Indien Vitalgae Holland, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt of voor zover het door Vitalgae Holland verzekering wordt vergoed.

8.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die Vitalgae Holland aan de samenstelling van de website(s) besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website(s) en/of gelieerde (affiliate)website(s) wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

8.5 De informatie op de website(s) van Vitalgae Holland en/of gelieerde (affiliate)website(s) wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Vitalgae Holland behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

8.6 De Koper is gehouden Vitalgae Holland te vrijwaren voor enige aanspraak die derden (waaronder Affiliate-sites of fysieke resellers/agenten) ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Vitalgae Holland mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

8.7 Het is mogelijk dat Vitalgae Holland op haar internetsite(s) links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Vitalgae Holland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite(s) waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

8.8 Vitalgae Holland geeft, middels speciaal daarvoor bestemde software, unieke affiliate-links uit aan andere internetsites, blogs en/of social media-content beheerders. Vitalgae Holland zal alles in het werk stellen content betreffende de diensten en/of producten van Vitalgae Holland, van deze internetsites, blogs etc. zo juist en correct mogelijk te laten zijn. Vitalgae Holland is echter niet verantwoordelijk voor enigerlei schade voortvloeiend uit het verkeerd of onjuist gebruik maken van deze content betreffende de aangeboden producten en/of diensten van Vitalgae Holland. Vitalgae Holland vrijwaart zich voor enige aanspraak door derden of consument-Kopers.

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is Vitalgae Holland niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer doch niet enkel en alleen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niettijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite(s).

10. Intellectueel eigendom
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite(s) berusten bij Vitalgae Holland, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, uitgesloten (internet)affiliates en/of resellers/agenten.

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken, of andere voortbrengselen, alsmede- alsdan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, (digitale) methoden en concepten.

10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Vitalgae Holland, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11. Persoonsgegevens
11.1 Vitalgae Holland zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite(s) bevat(ten) een Privacy Statement.

11.2 Vitalgae Holland neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Vitalgae Holland of overeenkomsten gesloten met Vitalgae Holland worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het daarvoor aangewezen district, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

13. Diversen
13.1 Vitalgae Holland is gevestigd te (5613 GK), Aelbert Cuypstraat 18, te Eindhoven en is geregistreerd onder Kamer van Koophandelnummer 17238563. Het BTW-identificatienummer is NL141635058.B01.

Geliever alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden naar bovenvermeld adres of naar het e-mailadres zoals staat vermeld op de internetsite(s). De klantenservice van Vitalgae Holland is te bereiken per e-mail: info@vitalgae.nl. Vitalgae Holland streeft ernaar binnen 24 uur e-mails te beantwoorden. Vitalgae Holland doet er alles aan om op een eerlijke en oprechte manier met haar klanten en relaties te communiceren. Helaas kunnen wij misbruik van onze naam door derden niet altijd voorkomen.